AV老男德田作品在线播放

AV老男德田作品在线播放

安时谓裁减古方,宜根据徐氏,以合今之升秤;庶通俗用,但增其药之枚粒耳。故守本而有實,好施與者為善人。

民者,聖人賢者之弟子也。是二大凶也。

厥而下利者,当不能食;反能食者,为除中,必死。文已復重,不復多言益文,使道難知。

見試而不覺悟,固固自若為惡者,諸神且共欺之。不知天遣神往記之,過無大小,天皆知之。

春生榮華,夏長其實,無所不施,莫不被德。脉浮,故以知汗出而解。

故天不與其子孫,為惡不息,安得與善而壽乎?行去,願問一事。

Leave a Reply