S级F-Cup女神降临!178cm高挑模特90P桓淼淼秀人网

S级F-Cup女神降临!178cm高挑模特90P桓淼淼秀人网

正与冬寒司令,从霜降以后至春分节前,触冒严寒之气,即发之伤寒,相对之证也。 风能胜湿,热能耗液,皆能成燥。

夫大小眼角属心与小肠,二经之元阴不足,元阳之气便盛而为病,即为客邪,不必定要风寒闭塞而作,才为客气。若唇口红活,舌黄喜冷,脉息有神,精神不倦,则是阳旺火逆,以致气之有升无降也,但去其火之逆,则气机自然下降,气机降而下窍自开也。

答曰:此元气外越而不潜藏故也。心包之火挟肝风而刑于胃,胃中风火相煽,食入犹如转轮,食而易饥,故为中消,以调胃承气汤治之。

夫人身所恃以立命者,惟此水、火而已,水、火即气、血,即阴、阳,然阳之根在乎坎,天一生水,一点元阳含于二阴之中是也;阴之根在乎离,地二生火,一点元阴藏于二阳之内是也。现代医学检查为鼻窦炎,久治不愈者,多为上焦之阳不足,不能统摄津液,每以姜桂汤治之而获效。

若冬之伤寒,夏之中暑,是内无所伏即发之证,故伤寒不转痎疟,中暑不转伏邪。 或因脾虚日久,而脾气散漫;或因肾虚日久,而肾气涣散;或因肝虚日久,而肝气欲散;或因肺虚日久,而肺气不敛;或因心虚日久,而心气发泄。

曰:胃寒者,关脉必迟,唇口必淡白,食物必喜辛辣热物。又因其能补土以制水,故可推广以治一切脾虚水肿与痰饮咳嗽。

Leave a Reply